Cốc Loại lứt

Đây là loại thực phẩm chính thực phẩm cốt lõi dành cho con người bao gồm các loại như : gạo lứt, hạt kê, yên mạch, kiều mạch